pátek 17. října 2014

NÁPLŇ POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE

Protože se nám blíží polosemestrální odevzdání a většina zatím není tam, kde by měla být, je třeba přidat na tempu. Pro lepší představu, co Vás čeká, přikládáme obsah prezentace a polosemestrálního odevzdání. Jistě Vás to bude motivovat a již toto pondělí si nad rozpracovanými výkresy sedneme :).

Bytovka
- prezentace začne celkovou situací, kde budou vyznačeny vstupy a vjezdy do domů (a to včetně okolních budov)
- řezy a fasády (uliční i do dvora) doloží výškové členění domu ve vztahu na okolní zástavbu (domy jak v ulici, tak ve vnitrobloku budou mít vyznačené členění fasád), bude též naznačena hrana nábřeží, původní terén na parcele, výškové členění bude doloženo výškovými kótami, aby byly zřejmé konstrukční výšky podlaží
- půdorysy jednotlivých pater včetně dispozic s nábytkem
- skici a schémata zobrazující členění vnitřních prostor (pro inspiraci 1, 2, 3, 4)
- model 1:100

Všechny výše uvedené součásti jsou pro prezentaci povinné. U všech půdorysů a v situaci bude vyznačena severka. Dále je možné zpracovat schéma, menší řezy, axonometrii, malý (rozebíratelný) prostorový model atd., které snadněji vysvětlí uspořádání domu (např. u dispozic se splitlevels, převýšených pater, garáží).

Mezi kolejemi
- situace širšího okolí s jasně vyznačenými vstupy do území
- podélné a příčné řezy celým územím dokládající umístění domu na parcele a vztahy mezi návrhem a okolní zástavbou (budou doprovázené schématem, ve kterém bude vyznačeno kudy jsou řezy vedeny)
- schematické půdorysy 1:500 a větší, které popíší hlavní myšlenky návrhu, vyznačeny budou vstupy, vjezdy, vertikální komunikace. Větší podrobnost nebude na závadu.
- schematické řezy 1:500 a větší, které popíší hlavní myšlenku návrhu, výškové členění objektu a vztahy k obklopujícím náspům (budou doprovázené schématem, ve kterém bude vyznačeno kudy jsou řezy vedeny)
- perspektivy prokazující správné objemové řešení návrhu, kvalitu navrženého parteru, charakter místa
- model 1:500 vložený do společného modelu okolí
- schémata, axonometrie a modely ve větších měřítkách budou vítány

Všechny výše uvedené součásti jsou pro prezentaci povinné. U všech půdorysů a v situaci bude vyznačena severka. Množství řezů, pohledů a schémat není omezeno.

Náplavka
- budou dořešena zbývající území, která nebyla prezentována po workshopu
- schematické řezy z předchozí prezentace budou již konkrétně umístěny a doloženy půdorysným návrhem v celé délce náplavky (kromě celkové situace je třeba zvolit menší výseky, aby byl návrh dobře čitelný)
- skutečné řezy klíčovými místy návrhu
- vstupy na spodní úroveň náplavky budou přesně vyznačeny a budou doloženy konkrétním řešením

Městský bulvár
- prezentace i odevzdávka možná společně (dvojnásobek času, dvě A1)
- stanovení cílů návrhu, jakého charakteru by se mělo dosáhnout (v celé šíři stejný nebo se mění), jaká bude náplň domů (ve vztahu ke zbytku Plzně), která jsou klíčová místa atd.
- širší vztahy, zasazení bulváru do celoměstských vazeb, vzájemné vztahy a návaznosti
- celková situace s navrženým řešením
- větší výřezy území zobrazující řešení ve větším detailu, každý doprovázen řezy a perspektivou potvrzující správnost hmotového řešení

PREZENTACE bude probíhat během dvou ateliérů (viz časový plán semestru s uvedeným předběžným termínem - definitivně potvrdíme ve čtvrtek). Každý bude mít na prezentaci 5 minut (jinak bude platit penále do společného rozpočtu). Účast všech po celou dobu prezentace je povinná. Důležité je, aby byly zodpovězeny klíčové otázky, se kterými se návrh potýká, anebo bylo doloženo dosavadní hledání. Jinak řečenoaby se o tom pouze nemluvilo a přitom nechyběl příslušný výkres (takové věci opravdu posloucháme neradi).

Do následujícího ateliéru budou zapracovány připomínky z prezentace. Návrh bude vytištěn minimálně na plachtě A1 (kdo se nevejde, může i více). ODEVZDÁVKA by měla být graficky přehledná. Všechny potřebné informace k pochopení Vašeho návrhu v ní musí být dohledatelné a na první pohled zřejmé.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812. Některý ze zde pracujících pánů Vám ji velmi rád (výměnou za studentský průkaz) půjčí. Po skončení práce ji nezapomeňte vrátit zpět.

Žádné komentáře: