pondělí 28. října 2013

Konzultace ČTVRTEK 31.10.

Časový plán semestru bude z důvodů pondělního volna o jeden ateliér posunut. Projekty v Plzni se tedy budou prezentovat až 4.11. a prezentace dalších projektů nadcházející hodinu.

Ve čtvrtek budou probíhat klasické konzultace. Ke všem konzultovaným variantám si připravte plány, skici i modely. Díky volnu budeme očekávat výraznější posun ve vývoji projektu.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812(výměnou za studentský průkaz).

úterý 22. října 2013

Konzultace ČTVRTEK

RADBUZA

Do čtvrtka dokončete společnými silami celkový model tak, aby byla stávající (bílá) zástavba na správném místě, neposouvala se, nespadávala z modelu dolů a mohla se umístit na stěnu. Billu, bloky kolem ní a rohový blok hned vedle našeho pozemku pouze přišpendlete, aby s ním mohli pracovat ti, kteří tyto části mění.

Na individuální konzultaci si ke každému návrhu připravte model (pokud nejste rozhodnutí jak velký dům bude, připravte si různé výškové a šířkové varianty, abychom mohli při konzultaci s variantami pracovat). Budeme společně ladit nejen první pokusy s dispozicemi, ale i zpětné promítnutí do urbanismu.Přineste též zbytek svých rozborů zadaných domů.

HOMOLÁK

Společně zafixujte model tak, aby se dal pověsit na stěnu a nezůstával stále na zemi.Také by bylo vhodné doplnit zeleň, která je pro toto místo velmi důležitá. I přes pondělní odevzdávku pokračujte dále na  projektu a využijte toho, že Vás nesvauzjí dispozice, které jste nám odevzdali a zaměřte se na samotnou hmotu, možnosti konstukce a vztah budovy s okolím.

KBELY

Na čtvrtek připravte společný model, abychom s ním již na konzultaci mohli pracovat. Tomáš, Bohuslav a Petr doplní chybějící části pondělní odevzdávky. Aleš se Zdeňkem mohou pracovat dál a připraví reakce na naše komentáře.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812. Některý ze zde pracujících pánů Vám ji velmi rád (výměnou za studentský průkaz) půjčí.


pátek 18. října 2013

HODNOCENÍ

Uvědomuji si, že zapojení širších vztahů do návrhů je nesmírně obtížné, ale celková úroveň všech odevzdaných konceptů není dořešena do potřebných vazeb nutných pro další projekt. Nemáme, bohužel, již o moc více času se touto problematikou dále zabývat a musíme nutně přikročit k řešení vlastních domů. Budeme tedy muset více improvizovat při dispozičních řešeních jednotlivých domů.
Markův koncept se mi zdá přehledný, uchopitelný a může pokračovat na dispozičním řešení objektů.
Dominikův koncept bude vyžadovat ještě některé změny, ale v zásadě jej lze přijmout jako základ pro další postup prací.
Davidův koncept je nový a progresivní, ovšem chybí mu dořešení základních souvislostí a bude nesmírně náročný na řešení prostoru u lávky a veřejného parku. Nicméně i tento koncept lze přijmout k dalšímu zpracování.
Domnívám se, že Danova hlavní myšlenka je životaschopná, ale postrádá veškeré nutné širší vztahy. Do práce na této myšlence bych zapojil i Matěje, jehož koncept je dle mého názoru špatně. Spoluprací Matěj x Dan by mohli Danův koncept dotáhnout v širších souvislostech do přijatelné podoby. (Doprava, zeleň, napojení a ukončení řady, atd.)
Ostatní, jmenovitě: Verča, Helena, Anička, Ondra, Viktor a Adrian neodevzdali foto modelu, čímž nesplnili podmínky a jsou tedy nevyhovující.


Podrobnější hodnocení Vašich prací Vám řeknu osobně v pondělí na konzultaci.

čtvrtek 17. října 2013

RADBUZA - 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

rozbor dvou vybraných domů z hlediska:
- základních principů konceptu domu
- konstrukce
- orientace vůči světovým stranám
- variability
- dalších principů, které se vám podaří objevit

první návrh vašeho domu
- umístění schodiště
- velikosti bytů
- parkování
- společné prostory
atd.

Máte-li ve svém urbanistickém návrhu více domů, pokuste se prověřit, zda navrh funguje pro všechny stejně nebo zda je třeba vytvořit pro každý dům individuální přístup. Tyto úvahy se pokuste zpětně promítnout do vašeho urbanistického řešení.

Nejedná se o odevzdání, ale o klasické konzultace.

HOMOLÁK - ODEVZDÁNÍ 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

- základní koncept domu, z čeho vychází, materiálové řešení, konstrukční řešení atd.
- jaké požadavky klade váš program areálu na stavební program budovy, vymezete konkrétní prostory včetně jejich přibližné velikosti (možno schéma s vyznačenými propojeními)
- řezy územím 1:1000, 1:500 popisující postavení vaší budovy vůči širšímu okolí
- skicu půdorysu 1:200 (či větší) navrhovaných objektů
- skicu řezu 1:200 (či větší)
- perspektivní skica
- model 1:500
- jakékoliv další dokreslující podklady

Vše je možné vypracovat ručně. Nejde o odevzdání precizních výkresů, spíše skic, které ale přehledně vymezí váš úvodní koncept, na kterém budete stavět v další fázi projektu.

Výše uvedené materiály si vybereme 21.10. do 18:00. Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.

LETIŠTĚ - ODEVZDÁNÍ 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

- podrobný stavební program se seznamem všech prostor, které by měl dle vaší rešerše navrhovaný areál zahrnovat, definitivní vymezení velikosti letiště (co do počtu odbavených cestujících a z toho vyplývajících stanovišť letadel u terminálu i mimo něj, atd)
- plán urbanistického řešení 1:2000 (stávající objekty, nově navrhované objekty, vztahy mezi funkčními celky areálu, vyznačení pohybu osob a vozidel před a za budovou letiště, pohyb letadel atd.)
- detail urbanistického řešení 1:1000 (vybraná část, která zobrazuje umístění vašeho terminálu respektive vojenské základny a další budovy související s provozem)
- řešení všech vámi navrhovaných budov ve schématu 1:500, vybrané části 1:200 (tzn. terminál, muzeum, základna, řídící věž, atd.)
- schématické řezy 1:200 deklarující pohyb cestujících, zavazadel, obsluhy, konstrukční výšky, měřítko stavby vůči okolní zástavbě (tuto část možné zobrazit i ve větším měřítku) atd.
- model letiště 1:500, včetně vašeho návrhu
- perspektivní skica z úrovně chodce
- jakékoliv další podklady, které pomohou osvětlit váš koncept

Vše je možné vypracovat ručně. Nejde o odevzdání precizních výkresů, spíše skic, které ale přehledně vymezí váš úvodní koncept, na kterém budete stavět v další fázi projektu. Zejména se zaměřte na vztahy prostor veřejně přístupný - prostor veřejnosti uzavřený/otevřený v určitém režimu, letiště - muzeum, letiště - základna, vizuální propojení vs. bariéra.


Výše uvedené materiály si vybereme 21.10. do 18:00. Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.

pondělí 14. října 2013

RADBUZA - ODEVZDÁNÍ URBANISTICKÉHO NÁVRHU 17. 10. 2013

Na čtvrtek si připravte:

- urbanistický koncept řešení území 1:1000 (znázornit návaznost na okolí,  řešení koncových bodů stávající blokové zástavby, jak se váš návrh vyrovnává s návazností na papírnu, jak je definován prostor na nábřeží u lávky přes Radbuzu atd.)
- řezy územím 1:1000 pro vyznačení vzájemných vztahů s okolím (v nejužším a nejširším místě)
- detailnější řez 1:500 vypovídající srozumitelně o umístění stavby
- perspektiva řešení z úrovně chodce, která vystihuje váš návrh
- model 

Výše uvedené materiály nám odevzdáte bez dalšího ústního popisu. Úkolem je tedy vystihnout řešení graficky přesně a výstižně tak, abychom všechny podstatné věci návrhu byli schopni přečíst i bez vašeho vysvětlení. Výkresy je možné doplnit o piktogramy či krátké popisky (ne dlouhé litanie). Účelem není precizní prezentace s dokonalými skicami a modelem, ale snaha přimět vás zamyslet se nad tím, co vaše výkresy říkají.

Ti, kdo mají návrhy dva a stále se nerozhodli, který vybrat, nebo ti, kteří mají více variant jednoho řešení, si vyberou jedno z řešení nebo zpracují obě, ale mohou nastínit druhou z alternativ v menším rozsahu.

Vše je možné dělat ručně.

Projekty, jež nebudou životaschopné, budou zastaveny, aby v dalším průběhu semestru neblokovali návrh kvalitního domu. Jejich autorům bude po výstraze urbanistické řešení přiděleno.

Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.


4+4 DNY V POHYBU - SOUČASNÁ LITOMYŠL

V rámci festivalu 4+4 DNY proběhne přednáška architektky Zdeňky Vydrové na téma Současná Litomyšl.

Přednáška začíná ve 20:00 v Paláci U Stýblů, který se podařilo pořadatelům získat pro letošní konání tohoto mezinárodního festivalu současného umění a otevřít ho tak veřejnosti po mnoha letech, kdy byla budova zcela opuštěna.


středa 9. října 2013

ČTVRTEK 10.10.

Radbuza

Analýzy - ti, co neměli v pondělí
Varianty možného uspořádání nové zástavby
- promyslet, co se děje před domem, co za
- řešit již ve správném měřítku (jak široká či dlouhá je navrhovaná hmota)

Homolák

Specifikace zimního provozu areálu

Letiště

Důkladný program
Definice jednotlivých funkcí a jejich prostorové nároky, vzájemné funkční vybavení
(je třeba tuto část uzavřít, abychom mohli začít se samotným návrhem!)


sobota 5. října 2013

HOMOLÁK

Na pondělní ateliér prosím připravit:

- soupis programu na A4
- konkrétní představy kapacit pro jednotlivé sporty
- sezónnost jednotlivých činností
- analýzy (příjezdové cesty, zajímavosti v okolí, návaznost na CHKO, ...)
- rešerše podobných center extrémního sportu, teambuildingových center, ... (alespoň 3 příklady, zjistit nejen výčet sportů, ale i kapacity a nabízené programy, ...)

- první představu rozmístění aktivit, objektu, koncept provozu


LETIŠTĚ

Na pondělní ateliér prosím připravit:

- souhrnné analýzy území a jiných letišť v ČR a v zahraničí
- fotografie z Muzea letectví v Kbelích
- rešerše provozu, referenční stavby a jejich analýza
- program (rozepsané funkce, zobrazení vazeb mezi nimi formou schématu)

Knihy pro inspiraci

Zmizelá praha - Letiště a letadla od Michala Plavce
Dopravní letiště Prahy I a II  od Lubomíra Dudáčka
zahraniční tituly najdete například na bookdepository (shipping zdarma)
http://www.bookdepository.co.uk/

A z románové tvorby

Letiště od Arthura Haileye

pátek 4. října 2013

EXKURZE LETIŠTĚ KBELY

Velitel základny, bohužel, naši žádost o speciální exkurzi zamítl. Žádáme tedy o běžnou prohlídku pro veřejnost, ale termín, trasa i fotografování  bude podle režimu základny. Proveďte si dostupné analýzy a prohlídku muzea letectví ve Kbelích, v pondělí si stanovíme další postup.

čtvrtek 3. října 2013

ATBS RADBUZA

NÁVŠTĚVA PLZNĚ NEJPOZDĚJI TENTO VÍKEND

Na pondělí si prosím všichni připravte tyto podklady:

3 A4 s popisem vašich rodin
- kdo jsou členové a co mají rádi
- jaké z toho plynou požadavky
- schéma vztahů mezi užívanými místy, které jednotliví členové rodiny vyžadují, jak se tyto potřeby na prostory budou s přibývajícími lety měnit
- fotografie, které přiblíží atmosféru těchto míst, není nutné foto konkrétní místnosti, stačí obrázek, který dostatečně představí váš koncept

Prosím, nepřekračujte rozsah jedné A4 pro 1 rodinu (kromě fotografií, které mohou být zvlášť nebo ukázány na počítači)
Pokud máte podrobnější popis, uschovejte pro zbytek semestru.

schwarzplán
- s prvními představami vhodnými pro území


analýzy
- doprava (MHD, auto, cyklo, chodci), směry odkud se do území vchází, jaký směr je nejvýznamnější, atd.
- zeleň (parky, širší návaznost na zeleň města)
- vybavenost (školy, kultura, obchody)
- historie (vývoj čtvrti, užití okolních průmyslových areálů)
- současnot a budoucnost - projekty, které se týkají rozvoje tohoto území či protilehlého břehu (Europan na Cukrovarské, park u Ježíška, papírna)

Možné zpracovat i ve dvojcích, pokud si práci mezi sebou rozdělíte.

Budeme se těšit
DEN ARCHITEKTURY


Další pozvánka je na víkendový festival Den architektury
Na program Hurá dovnitř nám ještě chybí dva DOBROVOLNÍCI.

Kdyby chtěl někdo přidat pomocnou ruku, napište prosím na můj mail malosikova.sarka@gmail.com nebo zítra na ateliéru.


středa 2. října 2013

EDOUARD FRANÇOISVšechny bych ráda pozvala na zítřejší přednášku francouzského architekta Edouarda Françoise v kině Světozor. Zvláště pak bytovkáře. Pozor, rezervace nutná.

úterý 1. října 2013

STAŽENÍ PODKLADŮ

Vaše písemné objednávky jsou odeslané na 
Zeměměřický úřad
P.O. BOX 21
Pod sídlištěm 9
182 11 PRAHA 8
Podklady je ale nutné stáhnout elektronicky přes eshop na http://geoportal.cuzk.cz . , kde se musíte zaregistrovat každý samostatně jako typ uživatele diplomant a v datových sadách vybrat požadované soubory. Výdej do 4Mb pošlou přes mail, do 100Mb přes přístup na server, vetší soubor na víckrát nebo CD poštou, případně osobně převzít na uvedené adrese. Kontakt na mail uvést v elektronické objednávce. Pokud něco nebude jasné, tak info tel. 284 041 588 paní Chaloupecká