pondělí 27. února 2017

Prezentace analýz

Prezentace bude trvat max 8 minut a bude se pouštět na televizi.

Začnou bytovkáři, pokračovat budou studenti bakalářského studia a poslední budou urbanisti.

sobota 11. února 2017

Josefov - pevnostní město

PRVNÍ SCHŮZKA 13.2. v ateliéru 744 po skončení prezentací ústavů navrhování, které se bude konat ve 14:00 v posluchárně 105

DRUHÁ SCHŮZKA 16.2. v ateliéru 744 ve 14:00

Portfolia s sebou. S každým studentem si individuálně promluvíme.

Zadání ateliéru pro LS 16/17 ATBS, ATOS, ATZBP, ATU, ATSS, ATV, ATVZ

Píše se rok 2042 a pevnostní město Josefov z konce 18. století je jako jediná památka v Královéhradeckém kraji zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hned po Praze a Kutné Hoře je hlavním turistickým lákadlem Čech. Ročně Josefov navštíví desetitisíce lidí z celé Evropy. Fasády starobylých domů jsou opravené a ulice čisté. Josefov patří k nejlepším adresám v kraji a vede tudy již několik let Labská cyklostezka z Krkonoš do Hamburku. (zdroj)


letecký pohled na město zdroj


Josefov je jedinečné město, ze kterého se ale v posledních letech namísto cíle návštěv turistů stává vyloučená oblast. Jak tento vývoj zvrátit? Jak přilákat nové investice, které dovolí zachovat jedinečný charakter místa? Je nutné zde umístit například vzdělávací nebo kulturní insitutci anebo je naopak žádoucí zachovat převážně rezidenční charakter místa? Jaké bydlení by mohly umět historické domy nabídnout? Co všechno se může dít v rozsáhlých vnitroblocích bývalých kasáren? Jak má vypadat veřejný prostor v bývalém pevnostním městě? Jak okolo něj? V jakém stavu je opevnění oproti původním plánům? Otázek je bezpočet.

Hledáme zapálené zájemce, kteří se nebojí svou prací otevřít téma historické pevnosti nejen z hlediska ochrany její památkové hodnoty, ale i s ohledem zachování udržitelného života v ní.  Více na: http://magazin.e15.cz/regiony/josefov-je-jako-poklad-na-dne-more-ktery-si-nikdo-netroufne-vylovit-836104#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Budovy v Josefově

Zadání budou vycházet z úvodních analýz. Studenti si tedy až po úvodním seznámení se s tématem vyberou konkrétní objekt. Možností je celá řada a uvádíme pouze vybrané.


VSTUPNÍ OBJEKT DO PODZEMÍ
Zbourat starý a postavit nový anebo využít některý z dnes prázdných objektů opevnění?

Pevnost Josefov je významná především díky svému podzemnímu systému chodeb, který je nejdůkladnějším a nejrozsáhlejším realizovaným dílem svého druhu na světě. Z celkových 45 km podzemních chodeb je zpřístupněno něco málo okolo 1 km. Vstupní objekt u Hradecké brány připomíná spíše veřejné záchodky a jediné, co jej v jeho architektonické podobě spojuje s okolním opevněním, je použití cihly na fasádě objektu. Potřebné parkování je řešeno utilitárně, aby zde mohlo zaparkovat velké množství návštěvníků a byla jim při ruce co nejrychleji informační tabule (hned několik) poskytující základní data o Josefově. Tématem zde tedy není jen budova sama, ale zajištění nezbytného zázemí a celkový vztah k okolí.
KASÁRNA PRO ŘADOVÉ VOJÁKY
Ubytování pro místní nebo pro turisty?

Kolem celého města vede ulice Okružní lemovaná po vnějším obvodu kasárenskými domy. Toto řešení představuje jednu z inovací spojených s vývojem pevnostních měst. K části opevnění zvané courtine přiléhají jednoduché kasárny, které mají směrem k opevnění ponechán holý cihlový štít bez oken jevící se navenek jako další linie opevnění. Směrem k městu tvoří jednoduchá kasárna jednolitou zástavbu přerušenou v místě bastionu tzv. dvojitými kasárnami většího objemu. Tyto budovy mají již okna na obě strany a průjezdem je možné se dostat do prostoru mezi domy a vnějším opevněním. V semestru bychom rádi prověřili jejich obytnou kvalitu a to buď pro místní obyvatele anebo pro návštěvníky, kteří by tak mohli získat lepší povědomí o typologii vojenských ubikací.

 jednoduché kasárny (vlevo)

dvojité kasárny (vpravo)  foto Miroslav Ulrych

pohled z opevnění na prostor mezi opevněním a kasárnami

VOJENSKÁ NEMOCNICE a DĚLOSTŘELECKÁ KASÁRNA
Škola nebo věznice?

Velkou část původních vojenských staveb až do roku 1990 využívali vojáci československé a sovětské armády. Po opuštění armádou a předáním do rukou města došlo k další cílené devastaci a rozkrádání zařízení objektů, což ještě snížilo jejich už tak nízkou hodnotu. Vzhledem k rozlehlosti většiny bývalých vojenských objektů je jejich revitalizace velmi problematická. ZDROJ
Revitalizací těchto dvou největších brownfieldů města se zabývala i Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Rrešerše vypracovaná Michaelou Pixovou k nahlédnutí ZDE.

vojenská nemocnice


dělostřelecká kasárna


další objekty
PIVOVAR S VODÁRNOU
Jeden z mála velkých areálů v Josefově, který je držen v soukromých rukou. Na jeho nové využití bylo zpracováno několik studií. Objekt ale stále zůstává nevyužit a proto je hledání jeho nové náplně stále otevřenou kapitolou.


STRÁŽNICE


TRAXLEROVA SÝPKA
dnes muzeum

Opevnění

Josefov není jen město, ale především přilehlé opevnění. V současnosti působí ve městě spolek Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XIV, který postupně opravuje a veřejnosti zpřístupňuje některé z pevnostních objektůOprava, zpřístupnění a využití co největšího počtu z nich a jejich vzájemné propojení je jedna z hlavních výzev letošního zadání. V rámci něho je možné řešit jak jeden objekt (například nalezení vhodné funkce, určení oprav a návrh interiéru/výstavy), tak celkové propojení a vyčištění opevnění a vazba na jeho širší okolí.Ravelin No. XIV
více informací ZDE
video z oprav ZDEBastion No. XIVBastion No. X
(další foto ZDE)
http://www.bastion10.josefov.com/

 historická fotografie z roku 1910

 stav v roce 2011

opevnění za jednoduchými kasárnami

současná podobaJosefov v UNESCO?

Může být Josefov v UNESCO? A pokud ano, co všechno je k tomu třeba znát a zvážit. Jak změnit dnešní vyloučenou lokalitu v cíl turistického zájmu při zachování jeho atmosféry? Jak mají vypadat veřejné prostory ve městě? Jak má vypadat předpolí kolem opevnění? Jak představit návštěvníkům nejen podzemí, bastiony a raveliny, ale také dolní pevnost a důmyslný vodní systém kolem soutoku Labe s Metují? Je možné využít přilehlé letiště pro vyhlídkové lety nad město? Může vzniknout v okolí například golfový klub, který by uměl přilákat do města nejen zapálené milovníky vojenského opevnění? A jak poskytnout kvalitní zázemí stále úspěšnějšímu metalovému festivalu Brutal Assault, který do města a mezi jeho opevnění v minulém roce nalákal už 18 tisíc návštěvníků?

Josefov je významný jak po své architektonické, tak urbanistické stránce. Patří mezi několik málo ideálních pevnostních měst, které si zachovaly svůj ucelený charakter až do dnešních dnů. Když ale město v roce 1888 ztratilo svůj pevnostní statut, části opevnění a některé vojenské objekty byly rozebrány anebo byly přestavěny pro nové účely během užívání armády zejména v druhé polovině 20. století. Po opuštění města armádou v devadesátých letech 20. století zůstaly dva největší objekty, vojenská nemocnice a dělostřelecká kasárna, prázdné. V posledních letech se postupně do města stěhuje více nepřizpůsobivých obyvatel a město začíná mít špatnou pověst. Přitom už zanedlouho by měla být postavena do Jaroměře dálnice vedoucí z Hradce Králové do Polska, která by mohla zajistit rychlé spojení se vzdálenějšími místy republiky a přinést městu nový impuls.

Úloha tedy nespočívá v návrhu nové čtvrti, ale spíše v drobných úpravách vyplývajících z podrobné analýzy a přečtení stávajícího stavu a v nalezení nové strategie, se kterou by se mohlo město stát jednou z předních turistických destinací a která by vedla ke zkvalitnění života současných obyvatel.