čtvrtek 2. července 2015

Helena Fišarová

Nízkoprahové a volnočasové centrum pro děti a mládež mezi kolejemi
LS 14/15
  

   
schwarzplan

 analýza území

Faktory, které vedly ke zpracování nízkoprahového zařízení
Sociálně vyloučená lokalita - Resslova ulice:
• zánik 2009, vystěhování obyvatel a uzavření domu
16. ZŠ Americká:
• 2014 projekt Prevence kriminality 2014
• více romských dětí
• odliv žáků majoritní populace
• agresivita, útoky a přestupky žáků
• děti ze sociálně vyloučených oblastí (ulice Plachého a Plynární)
Studie Analýza postojů veřejnosti ke kriminalita v Plzni, 2011
• Resslova ulice - místo výrazného pocitu ohrožení

Navrhované budovy:
NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
• zmírnění projevů sociálních problémí
• zázemí pro trávení volného času
• poskytnutí chybějícího prostoru znevýhodněnýmm dětem
• integrace dětí do majority
• dostatek venkovních pozemků
• hrající si děti nebudou obtěžovat obyvatele hlukem
Další náplň (snížení rizika ghettoizace průchodu)
• kavárna
• středisko volného času (tělocvična, taneční sál, keramická dílna atd.)
• obchod charity s tvůrčí dílnou

 situace


hmotové řešení 

 funkční členění objektů
půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

podélný řez NZDM určené dětem
řez NZDM - část pro mládež a část pro děti

příčný řez NZDM - část pro mládež a Střediskem volného času

podélný řez NZDM - část pro mládež a Střediskem volného času

 pohled na NZDM - část určená dětem

pohled na NZDM- část určená mládeži

stavební program
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)
• děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (často sociálně vyloučené děti)
• sociální stavba
• volnočasové aktivity
• pomoc při vzdělávání (např. s vypracováním domácích úkolů, doučování
• poradenství
• preventivní programy
• volnočasové aktivity si často řídí klienti sami
• klienti mohou přicházet a odcházet kdykoli se jim zlíbí a dělat si, co se jim zlíbí, pokud dodžují
několik jednoduchých pravidel
• snadná dostupnost, bezplatnost, bez nutnosti registrace
• zřizovatel většinou nezisková organizace
• financování dotace a dary
• docházení dobrovolníků
• rozdělení dle věkových kategorií

Středisko volného času (SVČ)
• děti
• možnost docházení dospělých a serniorů
• stavba pro výchovu a vzdělávání - volnočasové aktivity
• pravidelný režim
• volnočasové aktivity řídí pedagog či externista
• placená služba
• zřizovatel většinou stát, město či kraj
• financování MŠMT a příspěvky klientů nebo jejich rodičů
• kritériem přijetí do “kroužku” většinou zaplacení aktivity (žádné talentové zkoušky - narozdíl od ZUŠ)

Možnosti spolupráce SVČ a NZDM
• poskytování prostor SVČ pro aktivity NZDM (často si NZDM pronajímají jednou týdně tělocvičnu apod)
• docházení klientů NZDM na aktivity SVČ, např. v rámci dotovaných projektů - snaha o integraci mezi většinovou populaci
• spolupráce na jednorázových akcích (např vystoupení)


Žádné komentáře: