sobota 14. března 2015

POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE

Protože se již blíží polovina semestru, je dobré vědět, co vás čeká.

Prezentace bude trvat 8 min. Po 10 minutách bude prezentace utnuta zcela. Společně bude moci prezentovat již jen Míša a Ondra. Lávkaři budou již každý sám.

PLOVÁRNA
Prezentován bude ucelený koncept vzešlý z možných variant, které budete v další fázi semestru rozpracovávat dílčími variantami. Je třeba dodržet minimálně níže uvedený obsah:
- situace širších vztahů (graficky jasně a přehledně zpracovaný celkový koncept území, neztrácejte čas dlouhým popisováním toho, co jste již prezentovali po workshopu!)
- stavební program (opět stručně a přehledně sepsaná/schématem vyjádřená náplň, žádné dlouhé popisování!)
- varianty řešení- koncepty prezentované na skicách

každá varianta bude obsahovat:
- půdorys se širšími vztahy k okolí (graficky jasně čitelné členění terénu - vrstevnice/stínování/jiná grafická značka, vyznačení zeleně, přístup do území)
- řez a pohledy (budou průkazně zobrazeny vazby na okolní terén, stávající budovy, bude zřejmá úroveň hladiny, okolních stromů
- perspektivní skici/axonometrická schémata (nejen nejbližšího okolí, ale i pro váš návrh důležité dálkové průhledy z protějšího břehu, z mostů, atd.)
- model/y v měřítku společného modelu, případně další, které vysvětlí koncept Vašeho návrhu

Je zakázáno hovořit o věcech, jež nebude možné vyčíst z prezentace:). Nezapomeňte na severku!

LOCHOTÍNSKÁ LÁVKA
Nejprve bude prezentovat Šárka, která představí její ideové řešení širších vztahů a svůj návrh (vyústění na obou březích Mže, řešení Tyršovy, napojení na město, uliční profil, atd.). Zbytek - pokud nesoulad s Šárkou - představí vlastní řešení širších vztahů, jinak již přejde k vlastnímu návrhu. Je třeba dodržet minimálně níže uvedený obsah:
- situace širších vztahů (graficky jasná a přehledná, neztrácejte čas popisováním toho, co jste již prezentovali po workshopu!)
- půdorys a řez (nebude již jen bezrozměrnou skicou, ale jednotlivé výšky a šířky budou odpovídat skutečnosti, bude v něm vložena stafáž, pro jasnou přehlednost měřítka, nejdůležitější výškové úrovně, které bude návrh propojovat, budou mít vepsanou výškovou kótu)
- pohledové skici z různých úrovní (od Roudné, u Tyršovy, ze sadů 5. května, atd.)
- konkrétní představa konstrukčního řešení
- modely (zasazení do společného modelu a model spojený s konstrukčním řešením)

Je zakázáno hovořit o věcech, jež nebude možné vyčíst z prezentace:).

URBANISTI
Definování cílů vize a rozsah řešeného území, návaznosti širších vztahů a definitivní koncept důležitých uzlů pro řešené území, koncept a hmotové řešení hlavní lokality včetně funkčního využití. pokud se návrh bude ubírat jiným vizionářským směrem, tak se rozsah domluví při konzultacích.

Je zakázáno hovořit o věcech, jež nebude možné vyčíst z prezentace:).

DIPLOMANTI
Asi již víte po mnoha letech studia, co se od Vás očekává :). Prezentovat se budou ucelené koncepty řešení. V obou případech by již měla být usazena umístění vstupů do objektu, hlavních komunikačních uzlů a vyřešeny vazby mezi jednotlivými částmi programu. Oba byste správnost řešení měli doložit skicami interiéru i exteriéru a Marek bude mít navíc model/y. Zadání jsou hodně rozdílná - rozsah tedy upřesníme společně na konzultacích. 

Žádné komentáře: